Česta pitanja

 ICDL (International Certificate of Digital Literacy) u Hrvatskoj poznat kao međunarodna diploma digitalne pismenosti o stečenim vještinama  kojom osoba  dokazuje poznavanje rada na računalu prema ICDL normama.

Nositelj licence u svijetu je ICDL Fondacija iz Dublina (Irska) koja razvija sustav, dodjeljuje pravo korištenja ovlaštenim organizacijama u pojedinim zemljama te  provjerava kvalitetu rada sustava sukladno ICDL normama.  Primjenom jedinstvenih normi u svijetu jamči se visoka kvaliteta sustava.

Nacionalni nositelj ICDL licence u Hrvatskoj je Hrvatski informatički zbor (HIZ).

Cijena certificiranja sastoji se od cijene indeksa i cijene ispita.
Informacije o cijenama indeksa, ispita i prema potrebi edukacije, možete dobiti u ovlaštenim ICDL testnim centrima (TC) u Hrvatskoj koje možete pogledati ovdje.

ICDL diplomu nije moguće upisati u radnu knjižicu jer se prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274237.html) ne može u radnu knjižicu upisati ništa za što nije obavezan određen broj sati edukacije. Prema ICDL normi, osoba koja poznaje gradivo može pristupiti ispitu bez prethodno evidentirane edukacije.

Neki ICDL testni centri reklamiraju upis ICDL-a u radnu knjižicu, međutim u stvarnosti to izgleda ovako: oni vas prijavljuju na određeni program edukacije kao što su “ICDL operater” ili “ICDL specijalist”. Te su programe TC prijavili i dobili odobrenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno navedenom Pravilniku. Nakon što polaznik završi edukaciju izlazi na ICDL ispit koji u ovom slučaju ima dvije svrhe – dobivanje ICDL diplome i završni ispit za jedan od gore navedenih programa koji se upisuju u radnu knjižicu.

Popis svih ovlaštenih ICDL TC u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Ovisno o vašim potrebama  pomoći će vam odgovori na slijedeća pitanja.

 • Koju ICDL diplomu želite steći?
 • Koji softver želite koristiti?
 • Da li želite pohađati pripremni  ispit/predavanja?
 • Kada i koliko često se održavaju ICDL ispiti?
 • Koji se ispitni sustav koristi za testiranje?

Program koji sadrži  znanja i vještine potrebne za uspješno polaganje ICDL ispita. Svaki ICDL modul ima vlastiti nastavni program. Aktualne nastavne programe možete preuzeti ovdje

Nastavni program se stalno ažurira prema tehnološkom razvoju i stečenim iskustvima u primjeni ICDL-a.
Svakih nekoliko godina ICDL Fondacija objavljuje novu verziju nastavnog programa.
Aktualne nastavne programe možete preuzeti ovdje

Indeks je dokument u kojem se nalaze svi podaci o polazniku potrebni za uspješno polaganje ICDL ispita u kojeg se bilježe i podaci o položenim ispitima. Indeks se kupuje u TC u kojem morate položiti barem prvi ICDL ispit.

Prije polaganje ispita polaznik mora kupiti indeks u TC. Svaki indeks ima jedinstven broj.

ICDL indeks vrijedi neograničeno

Prisustvo tečajevima nije uvjet za polaganje ispita. Ako polaznik posjeduje tražene vještine može prijaviti ispit u bilo kojem TC, a nakon uspješno položenih ispita za željeni program dobiva diplomu priznatu u cijelom svijetu.

Popis literature za učenje možete pronaći ovdje.
HIZ preporuča literaturu koja na naslovnici ima oznaku „Hrvatski informatički zbor – odobrena literatura“.

Ručna metoda (pitanja/zadaci na papiru, a radne datoteke na računalu) ili ATES-om (ispitna pitanja i radne datoteke na računalu).

Kandidat može izabrati testiranje ručno ili ATES-om, prema izboru, odnosno prema ponudi TC, budući da neki centri nemaju ATES.

Prvi ispit morate položiti u ICDL TC u kojem ste kupili indeks, ostale ispite možete polagati u nekom od 20.000 TC u preko 100 država svijeta.

Možete pohađati tečaj ili se sami pripremati za ispit.
Prije dolaska u ICDL TC preporučamo korištenje probnih ispitnih pitanja koja se nalaze uz svaki modul kako biste bili sigurni da imate potrebne vještine.

Za provjeru svoga znanja možete koristiti demo testove za automatsko ili ručno testiranje.

Možete odabrati različite vrste softvera, MS Windows, Windows 8, 10, MS Office 2013 i 2016. Testni centar odlučuje koji softver će koristiti. Možete izabrati onaj TC koji koristi softver koji Vama najviše odgovara.

Čitajte sva pitanja vrlo pažljivo. Svaka pojedina riječ je važna. Radite točno kako biste pokazali svoje znanje i vještine.

Da biste položili ICDL ispit morate točno odgovoriti na najmanje 75% zadataka.

Prema normi, najranije sutra, što ovisi o planu certifikacije nekog testnog centra.

Nakon 1.srpnja 2014. godine ispite možete polagati bilo kada tj. nema određenog vremena do kada morate položiti sve ispite.

Broj položenih ispita je upisan u vaš indeks.

Da, i to za gluhe i osobe oštećena sluha; slijepe i osobe oštećena vida; osobe sa fizičkim nedostacima; osobe s trajnim zdravstvenim problemima; te osobe s poteškoćama u učenju.
HIZ može osobama s posebnim potrebama odobriti 15 minuta dodatnog vremena za testiranje, dok u određenim slučajevima i ICDL Fondacija može odobriti produljenje vremena testiranja za još 15 minuta. Testni centri koji provode testiranje ovih osoba moraju biti opremljeni za ovu namjenu. Ako polaznici žele koristiti dodatne vremenske pogodnosti moraju ih unaprijed dogovoriti s testnim centrom.

Nakon što položite sve ispite potrebne za stjecanje diplome, TC će poslati zahtjev HIZ-u za izradu vaše diplome, koji će ju dostaviti u TC.

Molimo Vas kontaktirajte TC u kojem ste položili zadnji ispit, a tek potom HIZ na e-mail diplome@icdl.hr
Vaš problem riješiti ćemo u najkraćem vremenu.

Kontaktirajte ispitivača u TC gdje ste polagali ispit.

Da, HIZ ima izrađen proces podnošenja i rješavanja žalbi, kako bi se omogućilo polaznicima podnošenje žalbi na rezultate testiranja i rad TC. Žalba se podnosi prvo testnom centru, a ako polaznik ne bude zadovoljan rješenjem, u drugoj instanci šalje je HIZ-u.  Krajnju odluku na žalbu donosi Povjerenstvo osiguranja kvalitete HIZ-a, koje mora u roku od mjesec dana dostaviti odgovor podnositelju.

Preporukom HIZ-a

 • obrazovanje ovisi o izabranom programu, npr. za Poslovni program svih šest modula ne može biti kraće od 120 sati nastave, a zajedno s ispitima najmanje šest tjedana
 • obrazovanje ne može trajati dnevno duže od četiri školska sata

Od ukupno 120 sati nastave, HIZ predlaže minimalno vrijeme edukacije i to:
 Osnove komunikacija 16 sati, Pisanje i obrada teksta, Tablični proračuni i Baze podataka 24 sata, te Prezentacije i Informatička sigurnost 16 sati

Vaš ICDL diploma nema rok trajanja, ali vam preporučujemo recertifikaciju kao dokaz stjecanja novih vještina nakon promjene nastavnog programa. Diploma sadrži datum kada ste polagali i po kojem nastavnom programu.

Za svaki napredni modul morate imati položen isti taj modul iz osnovnog programa.

Za izdavanje duplikata diplome obratite se HIZ-u na e-mail diplome@icdl.hr
Cijena izrade duplikata diplome iznosi 76,00kn + PDV.

Da bi ste nastavili polaganje ICDL programa u Hrvatskoj kontaktirajte TC u kojem želite nastaviti polaganje i priložite svoj ICDL indeks (eng. Skills card).

Informacije o cijenama ICDL tečaja možete dobiti u ovlaštenim ICDL TC ovdje.

ICDL ( International Certificate of Digital Literacy) je međunarodni program informatičke edukacije i certifikacije koji se koristi u cijelom svijetu i nastavak je vrlo uspješnog programa ECDL (European Computer Driving Licence).

Kandidati

Svaka pravna i fizička osoba (obrt) koja zadovoljava opće i posebne kriterije.
Opći su:

 • Upisanost u Sudski registar RH  
 • Zapošljava najmanje dva djelatnika  
 • Posluje najmanje dvije godine  
 • Posjeduje ICT opremu i prostor za testiranje  
 • Koristi licencirani softver za provođenje ispita  
 • Posjeduje zaštićeni prostor za pohranu indeksa, ispitne baze i testova  

Potrebni su:  

 • najmanje dva ovlaštena ispitivača (ICDL Expert i ispit za ispitivača)
 • ICDL koordinator (u pravilu to je ispitivač)
 • osoba za administrativno i financijsko poslovanje (može biti i koordinator)

HIZ preporuča potencijalnom TC izradu poslovnog plana.

Opis poslovnih mogućnosti organizacije i razloge za osnivanje TC, potencijalne korisnike, plan osposobljavanja predavača i ispitivača, popis i opis poslovnih procesa s terminskim planom izvedbe, marketinški plan (istražiti tržište, provođenje marketinga i promocije), opis upravljanja programom (ekipa, organizacija rada i resursi), izvori financiranja, prihodi i troškovi te cjenik usluga.

Potrebno je posjedovati diplome ICDL Poslovni, ICDL Expert (četiri napredna modula) te položiti ispit za ovlaštenog ispitivača.

Program obuhvaća osposobljavanje za provođenje testiranja polaznika (ručno MTES) ili računalom (ATES), administraciju testiranja, mjere sigurnosti u provođenju ispita i čuvanju ispitne dokumentacije. 

Podružnica je dislocirani dio TC osnovana od ovlaštenog TC ili TC i partnerske organizacije za provođenje testiranja.

Podružnica mora zadovoljavati tehničke uvjete (prostor i oprema) te biti certificirana od strane HIZ-a. Ispitna baza za ručno testiranje nije pohranjena u podružnici već nju donosi ispitivač TC prije ispita.

Privremeno ispitno mjesto je dislocirani prostor u kojem se provodi testiranje, a osniva se zbog privremene potrebe testiranja polaznika na određenoj lokaciji. Certifikaciju ispitnog mjesta provodi HIZ, a odobrava se do 6 mjeseci. Ako postoji potreba, privremeno ispitno mjesto može se recertificirati kao podružnica, pa čak i kao TC.  

ICDL norme

Norme su dogovorena pravila kojih se moraju pridržavati svi sudionici u provedbi ICDL sustava (HIZ, TC, ispitivači, polaznici certificiranja, izdavači literature i ATES-a.)

Izgubiti će svoje ovlasti koje je dobio od ICDL Fondacije i HIZ-a.

Kada provodi testiranje u necertificiranom prostoru i onom koji više ne zadovoljava zadanu normu, kada provodi ispit s ispitivačem bez licence ili ako ispitivač za vrijeme ispita napušta prostoriju, ako je ispitivač bio i predavač onima koji polažu ispit, ako ne provodi normu za testiranje, ne otkloni nesukladnosti pri provjeri rada TC te ne izvršava odredbe ugovora potpisanog s HIZ-om. 

Zbog nepridržavanja normi TC može biti kažnjen od ICDL Fondacije i/ili HIZ-a opomenom, suspenzijom na određeno vrijeme ili čak oduzimanjem licence. U nekim slučajevima HIZ neće priznati rezultate ispita.

Kada nije upoznao polaznike s normom za testiranje, ne poštuje normu za rad TC-a, a posljedice mogu biti: opomena, privremena suspenzija, te oduzimanje licence.

Kada ne poštuje pravila koja je svaki ispitivač dužan priopćiti polaznicima prije početka testiranja. Posljedica može biti opomena i/ili udaljavanje s ispita.