Obrazovanje ispitivača

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA ICDL ISPITIVAČA 

Program mogu polaziti kandidati iz sadašnjih ili budućih testnih centara. Polaznici moraju imati ICDL  Poslovnu  diplomu te ICDL Specijalist diplomu (položena sva četiri napredna modula), a mogu ih steći polaganjem ispita u bilo kojem testnom centru u Hrvatskoj ili svijetu. Da bi postali ovlašteni ispitivači trebaju još proći radionicu te položiti ispit za ovlaštenog ICDL ispitivača. 

PROGRAM RADA RADIONICE ZA OSNOVNE ISPITIVAČE
1.dio – Osnivanje testnog centra

 1. ICDL program
 2. Hrvatski informatički zbor (HIZ)
  • HIZ, nositelj licence ICDL programa za Hrvatsku
  • Ugovorni odnosi ICDL Fondacije i HIZ-a
  • Ugovor HIZ-a i testnog centra
  • Hrvatski Forum testnih centara
 3. ICDL norme
  • Odobravanje rada centra za testiranje
  • Testiranje kandidata
  • Provjera rada testnog centra
  • Dokumentacija testnog centra
  • ICDL administracija testnog centra
 1.  

2. dio – Pismeni ispit za ovlaštene ispitivače
Kandidati koji polože ispit primiti će diplomu ispitivača. Ispitno gradivo bit će dostavljeno kandidatima najkasnije tjedan dana prije osposobljavanja.

Rok za prijavu za osposobljavanje je deset dana unaprijed, e-mailom hiz@hiz.hr

Za prijavu koristite sljedeće obrasce:

Troškovi osposobljavanja za ICDL ispitivača iznose 1.500 kn +PDV., koje je potrebno uplatiti na žiro račun HIZ-a HR4223600001101351291, poziv na broj 111 -mb, gdje je “mb” matični broj tvrtke, s naznakom “obrazovanje ispitivača”.

Hrvatski informatički zbor

Mr.sc. Marijan Frković, nacionalni ICDL koordinator