Odobravanje rada testnog centra

Da bi organizacija postala ovlašteni testni centar treba se prijaviti na natječaj HIZ-a, te pored općih uvjeta, zadovoljiti i one sadržane u ICDL normi.

Kada su zadovoljeni opći uvjeti, HIZ će provjeriti prikladnost prostorija za testiranje, tehničku opremljenost, uvjete za čuvanje ispitnog materijala, vezu sa Internetom i drugo.

Centar mora zapošljavati najmanje dva ovlaštena ispitivača sa položenim ispitom za ICDL ispitivača, te jednog koordinatora za ICDL radi obavljanja stručnih poslova (manipuliranje indeksima, evidentiranje rezultata testiranja, provedba ugovora o primjeni ICDL zaštitnih znakova, osiguravanje sustava kvalitete, komuniciranje sa HIZ-om), te vođenje administrativno- financijskih poslova.

Ako organizacija nema drugih zaposlenika, poslove koordinatora može obavljati jedan od ispitivača.

HIZ organizira obrazovanje za ispitivače koje uključuje: provjeru znanja kandidata, mjere sigurnosti pri zaštiti testne baze i ispitnog materijala, administraciju postupka testiranja, te obuku za koordinatora.

Nakon završetka radionice, HIZ-a daje diplome ovlaštenim ispitivačima koje moraju biti istaknute na vidljivom mjestu u centru.

Centar može angažirati i ispitivače koji nisu zaposleni u organizaciji, no oni mogu raditi samo u tom centru uz prethodno odobrenje HIZ-a.

Nakon zadovoljavanja svih uvjeta, organizacija s HIZ-om potpisuje ugovor i dobiva certifikat za ovlašteni testni centar. Tom prilikom preuzima na čuvanje povjerljivu bazu ispitnih pitanja za ručno testiranje, uputstvo za testiranje, zahtjevani broj indeksa, marketinške materijale, administracijski sustav, te uputu o komuniciranju sa HIZ-om.